سرهنگ عبدالرسول فلاح زاده
مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی